aroma 906137 1280 1
Zdrowie

Prawoślaz lekarski

Prawoślaz jest byliną wieloletnią, dorastającą do 1,5 m wysokości. Liście i łodygi są gęsto pokryte białawymi włoskami, przez co roślina wydaje się srebrzysta. Kwiaty ma bladoróżowe, duże. Naturalnie występuje w Europie środkowej i południowo-wschodniej. Jest też szeroko uprawiany do celów leczniczych. Surowcami dostarczanymi przez roślinę są korzenie i liście. Liście zbiera się przed kwitnieniem rośliny […]

smoked cigarettes in ashtray
Zdrowie

Rak krtani

Rak krtani jest chorobą dotykającą głównie mężczyzn. Nie bez znaczenia jest także wiek, gdyż zapadają na niego zazwyczaj ludzie po sześćdziesiątym roku życia. Przyczyn raka krtani, jak zresztą większości chorób nowotworowych, może być wiele, lecz do czynników sprzyjających jego rozwojowi zalicza się m.in. przewlekłe zapalenie krtani. Uważa się również, że dym tytoniowy podwyższa ryzyko zachorowania na raka krtani. […]

diagnostyka alergii 1
Zdrowie

Diagnostyka alergii

Poprawna dia­gnoza aler­gii i wyod­ręb­nie­nie uczu­la­ją­cej sub­stan­cji nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią praw­dziwe wyzwa­nie, gdyż aler­gia jest zespo­łem cho­rób o skom­pli­ko­wa­nym pod­łożu immu­no­lo­gicz­nym i zło­żo­nych, wie­lo­sys­te­mo­wych objawach. Ponadto ist­nieje długa lista cho­rób, które cha­rak­te­ry­zują się pod­wyż­szo­nym pozio­mem prze­ciw­ciał IgE, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla aler­gii, ale które nie są alergią pl.wikipedia.org. Objawy podobne do reak­cji aler­gicz­nej mogą wystę­po­wać także na sku­tek nie­to­le­ran­cji lub nad­wraż­li­wo­ści […]

relaxed woman laying on the grass
Zdrowie

Alergia – objawy

Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii. Pamię­taj: Reak­cja aler­giczna nie musi się roz­wi­jać w miej­scu wtar­gnię­cia aler­genu, np.wystąpienie obja­wów ze strony układu odde­cho­wego po przy­ję­ciu aler­genu drogą pokar­mową pl.wikipedia.org. Uwaga: Objawy nie muszą wystę­po­wać jed­no­cze­śnie. Poniż­sze objawy mogą rów­nież wystę­po­wać w innych jed­nost­kach chorobowych www.postepyfitoterapii.pl.   Układ odde­chowy uczu­cie zatka­nego nosa ból zatok przynosowych osła­bie­nie węchu […]