diagnostyka alergii 1
Zdrowie

Diagnostyka alergii


Poprawna dia­gnoza aler­gii i wyod­ręb­nie­nie uczu­la­ją­cej sub­stan­cji nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią praw­dziwe wyzwa­nie, gdyż aler­gia jest zespo­łem cho­rób o skom­pli­ko­wa­nym pod­łożu immu­no­lo­gicz­nym i zło­żo­nych, wie­lo­sys­te­mo­wych objawach.

Ponadto ist­nieje długa lista cho­rób, które cha­rak­te­ry­zują się pod­wyż­szo­nym pozio­mem prze­ciw­ciał IgE, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla aler­gii, ale które nie są alergią pl.wikipedia.org.

Objawy podobne do reak­cji aler­gicz­nej mogą wystę­po­wać także na sku­tek nie­to­le­ran­cji lub nad­wraż­li­wo­ści na wiele sub­stan­cji. Zarówno nad­wraż­li­wość jak i nie­to­le­ran­cja nie mają pod­łoża immu­no­lo­gicz­nego (czyli reak­cja nie jest spo­wo­do­wana przez układ odpor­no­ściowy), nie są więc aler­giami sensu stricte. Zarówno nad­wraż­li­wość jak i nie­to­le­ran­cja nie mają pod­łoża immu­no­lo­gicz­nego (czyli reak­cja nie jest spo­wo­do­wana przez układ odpor­no­ściowy), nie są więc aler­giami sensu stricte

Rate this post