bakery 1868396 1280
Trendy

Wegańska Pizza Bezglutenowa (niskotłuszczowa)

Osoby przechodzące na dietę wegańską, często nie mogą sobie wyobrazić życia bez pizzy. No bo pizza bez sera, to co to za pizza? Jednak to pikuś w porównaniu z tym co czują osoby, które do tego z różnych powodów nie mogą jeść glutenu.Pizze bez sera da się zrobić tak aby była smaczna i atrakcyjna dla […]

jogging 2343558 1280 1
Rozwój

Aktywnością po oddech

Spe­cja­li­ści oce­niają, że 8 na 10 ast­ma­ty­ków nie dba wystar­cza­jąco o swoja kon­dy­cje fizyczną (www.asthma.org.uk). Nie­jed­no­krot­nie jest to spo­wo­do­wane oba­wami o wywo­ła­nie ataku astmy przez ćwi­cze­nia. Temu nie­po­żą­da­nemu efek­towi można jed­nak zapo­bie­gać (patrz: ramka), a w efek­cie regu­larne ćwi­cze­nia przy­no­szą korzyść nie tylko poprzez popra­wie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, ale także poprzez zmniej­sze­nie uciąż­li­wo­ści astmy. Wyniki badań kli­nicz­nych oce­nia­ją­cych wpływ ćwi­czeń […]

diagnostyka alergii 1
Zdrowie

Diagnostyka alergii

Poprawna dia­gnoza aler­gii i wyod­ręb­nie­nie uczu­la­ją­cej sub­stan­cji nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią praw­dziwe wyzwa­nie, gdyż aler­gia jest zespo­łem cho­rób o skom­pli­ko­wa­nym pod­łożu immu­no­lo­gicz­nym i zło­żo­nych, wie­lo­sys­te­mo­wych objawach. Ponadto ist­nieje długa lista cho­rób, które cha­rak­te­ry­zują się pod­wyż­szo­nym pozio­mem prze­ciw­ciał IgE, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla aler­gii, ale które nie są alergią pl.wikipedia.org. Objawy podobne do reak­cji aler­gicz­nej mogą wystę­po­wać także na sku­tek nie­to­le­ran­cji lub nad­wraż­li­wo­ści […]

relaxed woman laying on the grass
Zdrowie

Alergia – objawy

Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii. Pamię­taj: Reak­cja aler­giczna nie musi się roz­wi­jać w miej­scu wtar­gnię­cia aler­genu, np.wystąpienie obja­wów ze strony układu odde­cho­wego po przy­ję­ciu aler­genu drogą pokar­mową pl.wikipedia.org. Uwaga: Objawy nie muszą wystę­po­wać jed­no­cze­śnie. Poniż­sze objawy mogą rów­nież wystę­po­wać w innych jed­nost­kach chorobowych www.postepyfitoterapii.pl.   Układ odde­chowy uczu­cie zatka­nego nosa ból zatok przynosowych osła­bie­nie węchu […]