relaxed woman laying on the grass
Zdrowie

Alergia – objawy


Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii.

Pamię­taj:
Reak­cja aler­giczna nie musi się roz­wi­jać w miej­scu wtar­gnię­cia aler­genu, np.wystąpienie obja­wów ze strony układu odde­cho­wego po przy­ję­ciu aler­genu drogą pokar­mową pl.wikipedia.org.

Uwaga: Objawy nie muszą wystę­po­wać jed­no­cze­śnie. Poniż­sze objawy mogą rów­nież wystę­po­wać w innych jed­nost­kach chorobowych www.postepyfitoterapii.pl.

 

Układ odde­chowy

 • uczu­cie zatka­nego nosa
 • ból zatok przynosowych
 • osła­bie­nie węchu
 • katar (naj­czę­ściej wod­ni­sta wydzie­lina z nosa)
 • kicha­nie
 • uczu­cie dra­pa­nia w gar­dle, nosie, krtani
 • kaszel (bez cech ostrej infekcji)
 • nawra­ca­jące zapa­le­nie oskrzeli lub gór­nych dróg oddechowych
 • obrzęk  błony śluzo­wej gar­dła i krtani
 • trud­ność w mówieniu
 • świst pod­czas oddychania
 • trud­ność w oddychaniu

Uszy

 • uczu­cie drapania/pieczenia w uszach
 • uczu­cie zablo­ko­wa­nia uszu
 • osła­bie­nie słu­chu (przy zapa­le­niu trąbki słuchowej)

Układ pokar­mowy

 • uczu­cie szczypania/pieczenia ust, jamy ust­nej, języka
 • osła­bie­nie smaku
 • obrzęk warg, jamy ust­nej, języka
 • trud­ność w przełykaniu
 • uczu­cie pełności
 • ból brzu­cha
 • wymioty
 • bie­gunka
 • pato­lo­giczna treść w stolcu (śluz, krew)
 • zapar­cia

Skóra i śluzówki

 • obrzęk
 • uogól­nione zaczer­wie­nie­nie skóry
 • świąd
 • wysypka ( tzw https://pl.wikipedia.org/wiki/Entezopatie.

   

   

  Układ odde­chowy

  • uczu­cie zatka­nego nosa
  • ból zatok przynosowych
  • osła­bie­nie węchu
  • katar (naj­czę­ściej wod­ni­sta wydzie­lina z nosa)
  • kicha­nie
  • uczu­cie dra­pa­nia w gar­dle, nosie, krtani
  • kaszel (bez cech ostrej infekcji)
  • nawra­ca­jące zapa­le­nie oskrzeli lub gór­nych dróg oddechowych
  • obrzęk  błony śluzo­wej gar­dła i krtani
  • trud­ność w mówieniu
  • świst pod­czas oddychania
  • trud­ność w oddychaniu

  Uszy

  • uczu­cie drapania/pieczenia w uszach
  • uczu­cie zablo­ko­wa­nia uszu
  • osła­bie­nie słu­chu (przy zapa­le­niu trąbki słuchowej)

  Układ pokar­mowy

  • uczu­cie szczypania/pieczenia ust, jamy ust­nej, języka
  • osła­bie­nie smaku
  • obrzęk warg, jamy ust­nej, języka
  • trud­ność w przełykaniu
  • uczu­cie pełności
  • ból brzu­cha
  • wymioty
  • bie­gunka
  • pato­lo­giczna treść w stolcu (śluz, krew)
  • zapar­cia

  Skóra i śluzówki

  • obrzęk
  • uogól­nione zaczer­wie­nie­nie skóry
  • świąd
  • wysypka

Rate this post